22 بهمن 1399 2

ستارگان آوارۀ آبی در خوشه کروی M53

بیگ بنگ: اگر خورشید ما بخشی از این خوشۀ ستاره‌ای بود، آسمان شب شبیه یک جعبه جواهر ستاره‌ای می‌درخشید. این خوشه که M53 نام دارد، در کاتالوگ تحت عنوان NGC 5025 نامگذاری شده و یکی از حدود ۲۵۰ خوشۀ کروی است که در کهکشان ما وجود دارد.