30 خرداد 1396 1

ستارگان پرجرم در وسترلند 1

بیگ بنگ: خوشۀ ستاره ای وسترلند 1 منزلگاه بزرگترین و پرجرم ترین ستارگانِ شناخته شده است. این خوشه سربرگِ ستاره وسترلند 26-1 است؛ این ستاره در واقع یک ستارۀ غول پیکر سرخ رنگ است و به حدی بزرگ میباشد که اگر در مرکز منظومۀ شمسی ما قرار داشت، تا فراتر مدار مشتری گسترده می شد.