۲ اسفند ۱۳۹۱ 0

اصول و نظریات داروین – قسمت دوم

۳ – اصل سازش با محیط و توارث صفات اکتسابی داروین اعتقاد داشت که قوانین وراثت بسیار پیچیده و مبهم است. اما از مطالعات خود درباره ارثی‌شدن صفات اکتسابی نتیجه گرفت که اگر تغییری در مرحله‌ای از زندگی یک جاندار بروز کند، در نتایج وی نیز در همان سن یا زودتر ظاهر خواهد گردید. داروین…

۱۳ بهمن ۱۳۹۱ 1

اصول نظریات داروین (قسمت اول)

اصل تنازع برای بقا یکی از مسائلی که باید به آن توجه داشت، مسئله افزایش نسبت نوزادان به والدین است که این مسئله محدود به انسان نمی‌شود و در میان جانداران عمومیت دارد. همچنین کثرت نوزادان نسبت به والدین در میان جانداران بسیار بیشتر از انسان است. به عنوان مثال یک ماهی آزاد ماده، در…