22 آبان 1393 3

مسن ترين درختان جهان

بیگ بنگ: مسن ترين درخت تكي و غير كلونال، از جنس كاج مخروطي گريت بيسين (Great BasinBristlecone Pine ) است كه در كوههاي سفيد كاليفرنيا واقع شده است. طول عمر اين درخت بي نام 5062 سال، يعني به قدمت فراعنه مصر برآورد شده است!