29 آبان 1393 2

بلندترين درخت دنيا

بیگ بنگ: بلندترين درخت شناخته شده دنيا در حال حاضر، درخت چوب سرخ هايپريون در پارک ملي ردوود در شمال کاليفرنيا با 115.6 متر ارتفاع مي باشد. اگر در يك برج 35 طبقه زندگي مي كرديد، مي توانستيد از روي بام، نوك شاخه هاي آن را لمس كنيد!