29 فروردین 1394 4

نظریه ریسمان و تکینگی های کیهان شناسی

بیگ بنگ: تکینگی ها پسماندهای زهراگین کیهان شناسی اند. به نظریه پردازان، به خوبی گوشزد می شود از دست گذاشتن به هر چیزی با چگالی و دمای نامتناهی پرهیز کنند: مثلا زمان صفر بیگ بنگ، یا درست مرکز یک سیاهچاله!

20 فروردین 1393 10

معرفي كتاب‌: در جستجوي بسگيتي

بیگ بنگ: لحظه‌اي پيش چشمتان به اين كتاب خورد، آن را برداشتيد، براندازش كرديد و اكنون داريد اين سطرها را مي‌خوانيد. بسيار عالي! شايد با نگاهي به مطالب، آن را بخريد، شايد هم نخريد. ولي خب … آيا امكان ندارد كه شما در جهاني ديگر، دست به اين كارها نمي‌زديد؟ اگر شما زماني كه چشمتان…