6 آبان 1392 4

دنباله داری که به زمین جواهر هدیه داد!

جواهرات زردرنگ صحرای لیبی می‌تواند در اثر برخورد یک دنباله‌دار با زمین به وجود آمده باشد. برای اولین بار یک گروه علمی بین المللی با تجزیه ترکیبات سنگ کوچک سیاه رنگی که سال ها پیش طی تحقیقات زمین شناسی در مصر پیدا شده بود، یقین پیدا کردند که این ماده معدنی یک سنگ معمولی نیست…