30 مرداد 1395 0

چرا یوسین بولت اینقدر سریع است؟

بیگ بنگ: چگونه است که یوسین بولت قهرمان دوی 100، 200 متر و 400 متر امدادی ِ المپیک در سه دوره ی پیاپی تا این حد سریع است؟ پاسخ سوالی که این روزها همه می پرسند در این مقاله است.