23 اسفند 1395 0

ذخیره اطلاعات روی یک تک اتم

بیگ بنگ: فناوری ذخیره‌سازی داده‌ها روز به روز در حال کوچکتر شدن است،‌ اما گاه و بیگاه این روند جهشی خیره کننده به مرحله بعدی دارد، درحدی که اکنون ذخیره‌سازی داده‌ها روی یک تک اتم میسر شده‌ است.