26 مهر 1398 0

نگاهی به دو ستارۀ در حال شکل‌گیری

بیگ بنگ: ستاره‌های دوتایی چگونه شکل می‌گیرند؟ برای پاسخ به این سوال، آرایۀ میلیمتری بزرگ آتاکاما(ALMA) بتازگی عکسی واضح‌ از شکل‌گیری یک سامانۀ دو ستاره‌ای ثبت کرده است.