۱۸ شهریور ۱۳۹۸ 1

گلوله‌های ماده تاریک می‌توانند گوشت انسان را در هم بدرند

بیگ بنگ: یک مطالعۀ جدید بیان می‌کند مقدار کوچکی از «ماده تاریک» – مادۀ اسرارآمیزی که حدود ۸۵ درصد از جرم مادۀ کیهان را تشکیل می‌دهد – می‌تواند شبیه گلوله‌های پرسرعتی رفتار کرده و گوشت انسان را پاره کند.

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ 1

امکان وجود “ستاره های کوارکی”در اطراف ابرنواختر ها!

بیگ بنگ: ما هنوز ستاره های کوارکی را نیافته ایم ولی این به این معنی نیست که آنها وجود ندارد. احتمالا ما تعدادی از آنها را مشاهده کرده ایم، شاید تعدادی از این ستاره های نوترونی واقعا ستاره های کوارکی باشند. برطبق تئوری، بسیار سخت است که بگویم یک ستاره نوترونی حتما یک ستاره کوارکی است.