24 اردیبهشت 1396 1

راز معمای 400 ساله فیزیک کشف شد

بیگ بنگ: تیمی از دانشمندان موفق به حل معمای 400 ساله فیزیک شدند. قطرات «شاهزاده روپرت» به اندازه‌ای قوی هستند که فقط با چکش می‌توان آن‌ها را در هم شکست. با این حال، چنانچه فردی انتهای این قطرات را با فشار انگشت بشکند،  به شکل پودر در می‌آیند.