۱۴ اسفند ۱۳۹۳ 4

معرفی کتاب: چگونه درباره ی چیزهای عجیب بیندیشیم؟

بیگ بنگ: این کتاب برای کسی است که با موهای سیخ شده و چشمانی گرد، خیره به آسمان شب یا در تو در توهای اتاقی تاریک، با تجربه ای وصف ناپذیر مواجه شده است که البته هیچ گاه شگفت انگیزی خود را از دست نمی دهد، « آیا واقعی بود؟»

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ 10

معرفی کتاب‌: در جستجوی بسگیتی

بیگ بنگ: لحظه‌ای پیش چشمتان به این کتاب خورد، آن را برداشتید، براندازش کردید و اکنون دارید این سطرها را می‌خوانید. بسیار عالی! شاید با نگاهی به مطالب، آن را بخرید، شاید هم نخرید. ولی خب … آیا امکان ندارد که شما در جهانی دیگر، دست به این کارها نمی‌زدید؟ اگر شما زمانی که چشمتان…