۱۴ اسفند ۱۳۹۱ 0

آیا سیاهچاله پلی به جهان دیگر است؟

با اینکه با دیدن این متن ما به سرعت به نظریه نسبیت عام فکر میکنیم ولی، مطالعات نشان می دهد هنگامی که ماده توسط سیاهچاله بلعیده می شود ، ممکن است به درون کیهانی دیگری که داخل سیاهچاله قرار دارد فرو بریزد یا درون گذرگاه کرم چاله مانندی که به سیاهچاله دیگری ارتباط دارد به…