12 اسفند 1391 2

طلوع خورشيد بر فراز رودخانه مياس

آغاز هر روز بر سياره ما، زمين مي تواند آغازی بي سر و صدا داشته باشد در همان هنگام که طلوع خورشيد آسمان در افق شرقي طلايي خود را روشن می کند. اين چشم انداز طلوع، چنين لحظه ايي را در آغاز يك روز زمستاني در 15 فوريه به تصوير كشيده است. در مه صبحگاهي،…