28 خرداد 1394 0

معرفي كتاب: امي‌ نوتر، مادر جبر نوين

بیگ بنگ: پژوهش و تحقيق همزاد آدمي است. عشق به پژوهش و تحقيق و تدريس در دانشمندان، به سان آب شوري است كه هر چه بيشتر بنوشند، تشنه تر مي‌شوند. تشنگي زوال‌ناپذيري كه به انحلال غرور و احياي تواضع منجر مي‌شود. عنصر اساسي در امر پژوهش، سرشت كنجكاو و ذهن پرسش‌گر است، نه جنسيت و…