۱۸ مهر ۱۳۹۳ 4

بی نهایت – بخش دوم

بیگ بنگ: در دوران شیرین کودکی ، شبیه بیشتر بچه ها احساس می کردم آسمانها انتهایی ندارند، اما اعداد محدود بودند، چون هر بچه ای تا عدد خاصی می تواند بشمارد، اما امروزه بر عکس شده است!