2 اردیبهشت 1396 4

زمین در میان حلقه ها

بیگ بنگ: در 12 آوریل 2017، همانطور که خورشید توسط ِ دیسک سیارۀ زحل مسدود شده بود، دوربین فضاپیمای کاسینی به درون حلقه های درخشان ِ این غول گازی نظاره کرد.