1 تیر 1397 0

ساخت بافتی متشکل از سلول‌های مصنوعی

بیگ بنگ: دانشمندان با استفاده از سلول‌های مصنوعی و یک پرتوکششی، ساختارهایی بافت مانند ساختند. این فناوری نهایتا می تواند در ساخت شبکه‌های پیچیدۀ سلول‌های مصنوعی، به کار رود.