15 شهریور 1394 0

فواره‌های آتشفشانی ماه باستانی، چگونه شکل گرفت؟

بیگ بنگ: گفته می‌شود در گذشته‌های دور سطح ماه پر از آتشفشان‌های فعال بوده و مواد مذاب از این دهانه‌ها فوران می‌کرده؛ با این وجود دلیل این پدیده تاکنون بر محققین پوشیده بود. بررسی‌های جدید نشان می‌دهند که در اوایل عمر منظومه‌ی شمسی، ماه در اثر برخورد یک جرم آسمانی به اندازه‌ی مریخ با زمین…