۱۰ مهر ۱۳۹۳ 0

آموزش نجوم و اخترفیزیک مقدماتی: سیارات منظومه شمسی (۱۰)

بیگ بنگ: بطور طبیعی سیارات به دو دسته تقسیم می شوند. سیارات کوچک جامد زمین مانند( عطارد، زهره، زمین و مریخ ) که جرم های آنها بزرگتر از زمین نیست و سیارات بزرگ، سیال و مشتری گون( مشتری، زحل، اورانوس و نپتون) که از نظر جرمی بین ۱۵M تا ۳۱۸M قرار دارند. ( پلوتو سیاره…