برچسب گذاری توسط: ساخت کامپیوتر کوانتومی با بلورهای زمان