21 مرداد 1396 0

یک روز از زندگی یک شاخص آفتاب انسانی

بیگ بنگ: آیا تاکنون دوست داشته اید عقربه (شاخص) باشید؟ البته، عقربه بخش بلندی از یک شاخص آفتاب است که سایه می افکند. سایۀ عقربه با حرکت خورشید در آسمان به حرکت در می آید و وضعیت سایه در صورت شاخص زمان را نشان می دهد.