23 دی 1393 1

تاریخچۀ خشونت آمیز کهکشان آندرومدا

بیگ بنگ: گروهی از محققین برای درک کهکشان آندرومدا و چگونگی ساختار ستاره های تشکیل دهنده آن با بررسی بزرگترین تصویر ثبت شده از این همسایه ی کیهانی موفق شدند، تاریخچۀ خشونت‌ آمیز آن را فاش کنند.