14 مرداد 1397 0

در قلب سحابی شکارچی

بیگ بنگ: در نزدیکی مرکز این تصویر ِ کیهانی در قلب سحابی شکارچی چهار ستارۀ پرجرم به نام ذوزنقه قرار دارند. آنها که در منطقه‌ای با شعاع 1.5 ساله نوری قرار دارند هسته خوشه ستاره‌ای سحابی متراکم شکارچی را تشکیل می دهند.