17 تیر 1393 0

سخن روز

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمیتوانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که توان یادگرفتن، دست کشیدن از آموخته های قدیمی و دوباره یادگرفتن را ندارند. – الوین تافلر –