6 آبان 1392 22

سخن اندیشمندان

من باور نمیکنم جهان برای انسانها خلق شده باشد. زمین، سیاره ای است که از طریق فرایندهای طبیعی ایجاد شده است و بعنوان بخشی از تداوم بیشتر این فرایندهای طبیعی، حیات و حیات هوشمند ظاهر شده اند. دقیقا به همین روش، من فکر می کنم که جهان نیز در نتیجه برخی فرایندهای طبیعی ایجاد شده…