3 مهر 1393 0

سخن روز

« مشکل بیشتر مردم این است که به جای مغزشان، با امیدها و نگرانی ها یا آرزوهایشان فکر می کنند. » – ویل دورانت – طرح از: Ay Dn