1 اردیبهشت 1393 4

طرح بزرگ – قسمت دوم

بیگ بنگ: بر طبق افسانه های کهن وایکینگ ها، اِسکُل (Skoll ،گرگی که طبق افسانه های وایکینگ ها،  در طی روز در آسمان، به دنبال شکار خورشید می باشد) و هَتی (Hati ،برادر اِسکُل، گرگی که طبق افسانه ها در آسمان شب در تعقیب ماه می باشد؛ طبق افسانه در نهایت هر دو برادر موفق…