6 آبان 1392 0

شناسایی سردترین منطقه کیهان

بیگ بنگ:سردترین جای کیهان کجاست؟ ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ رادیویی آلما ( ALMA)  سردترین جای جهان را شناسایی کرده اند. این منطقه در“سحابی بومرنگ” در 5،000 سال نوری از ما و در صورت فلکی قنطورس قرار دارد، این ناحیه سرد دمایی برابر منفی 458 درجه فارنهایت (272.2- سانتی گراد) دارد. نام علمي آن 3074547…