21 اسفند 1393 6

فيزيك و طبيعت – عقرب شن زار

بیگ بنگ: هر گاه سوسكي به اندازه‌ي چند ده سانتي‌متر بر روي شن‌ها به دنبال عقرب شن‌زار راه برود، عقرب ناگهان به طرف سوسك بر گرشته و به آن حمله مي‌كند (و آن را مي‌خورد). عقرب كه شب‌رو است، اين عمل را بدون ديدن يا شنيدن صداي سوسك انجام مي‌دهد. اما عقرب چگونه مي‌تواند جاي…

11 دی 1393 1

دنیای نیوتن – بخش سوم

بیگ بنگ: پايه هاي علم فيزيك تنها رشته اي از كميت ها هستند. در بين اين كميات، طول ، جرم و زمان اصلي و بقيه مانند نيرو، سرعت،شتاب، انرژي، چگالي و … فرعي بوده و از كميات اصلي مشتق مي شوند. عدد تنها در فيزيك بي معناست. هر عددي بايد با ابعادي از سه كميت…