8 خرداد 1392 1

گاليله و دادگاه تفتيش عقايد – قسمت دوم

(از سري مقالات تاريخ علم) گاليله به زودي با رويداد محرك ديگري براي اعلام عقيده خود در مورد نظام كوپرنيك مواجه شد.  يكي از شاگردانش به نام “بندتو كاستلي”  سمت قبلي گاليله يعني كرسي رياضي پيزا را به دست آورد. او در نامه‌اي به گاليله نوشت كه اخيراً مصاحبه‌اي آزاردهنده با “گرانددوشس پيوس كريستين”  داشته…