25 شهریور 1394 0

محاسبه “سن بیولوژیکی” با استفاده از ژن های انسان

بیگ بنگ: محققان با خوانش “امضایی” براساس 150 ژن موفق به تعیین سن بیولوژیکی اشخاص شده اند که ممکن است متفاوت از سن تاریخی افراد باشد. افزون بر این، به گفته محققان سن بیولوژیکی افراد مقیاس بهتری برای تعیین سلامتشان به شمار می رود تا سن تاریخی ایشان.