4 تیر 1396 0

سوپر حباب N44

بیگ بنگ: چه چیزی این حفرۀ غول پیکر را ایجاد کرده است؟ سحابی نشری وسیع N44 در کهکشان همسایه مان “ابر ماژلانی بزرگ”، دارای یک حفره به وسعت 250 سال نوری است و اخترشناسان سعی دارند علت وجود آن را کشف کنند.