5 تیر 1396 0

نمای هنری سطح تراپیست- 1f

بیگ بنگ: اگر بتوانید بر روی سطح سیارۀ فراخورشیدی تراپیست 1f که به تازگی کشف شده و اندازۀ زمین است بایستید، چه چیزی می دیدید؟ در حال حاضر، هیچکدام از زمینی ها پاسخ را نمی داند، اما این نمایش برجسته یک حدس منطقی را بر اساس داده های مشاهده ایِ تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا ارائه…