20 فروردین 1399 0

سیاره ناهید و خواهرانش

بیگ بنگ: پس از غروب خورشید به سمت ِ غرب نگاه کنید تا به جمع عاشقان آسمان در سراسر زمین  بپیوندید. با تصور اینکه سیاره ناهید چقدر می‌تواند در آسمان از خورشید دور شود، این ستارۀ غروب‌دم درخشان* همراه با خواهرانش در خوشه پروین در حال عبور از آسمان است.