17 مهر 1392 0

کشف سیاره ای 2500 برابر زمین

یک گروه بین المللی از ستاره شناسان سیاره غول پیکری را کشف کرده اند که 2500 برابر زمین است و می تواند شواهدی در مورد چگونگی شکل گیری سیارات ارائه کند. به گزارش مهر، این سیاره عظیم که “MOA-2011-BLG-322” نام دارد هشت برابر اندازه مشتری – بزرگ ترین سیاره در منظومه شمسی – ماست. ستاره…