28 مرداد 1397 3

کشف یک اَبر زمین در فاصله‌ 16 سال نوری

بیگ بنگ: اخترشناسان یک سیاره‌ فراخورشیدی کشف کردند که جرمی چند برابر جرم زمین دارد و به دور یک ستاره‌ نزدیک گردش می‌کند. سیاره HD 26965b یک دنیای بیگانه‌ی تازه کشف شده است که 8.47 برابر جرم زمین را دارد و در فاصلۀ 16 سال نوری از ما واقع شده است.