31 مرداد 1397 0

نمای نزدیک سیارک ریوگو

بیگ بنگ: این الماس فضایی بزرگ به ارزش بیش از 80 میلیارد دلار برآورد شده است. فقط ظاهرش شبیه الماس است اما سیارک 162473 ریوگو به نظر غالبأ از نیکل و آهن تشکیل شده است.