27 خرداد 1396 1

درخشش سیاره زحل

بیگ بنگ: زحل در 16 ژوئن سال 2017 به جهت مخالفش رسید. البته، جهت مخالف به معنی جهت مخالف با خورشید در آسمان زمین است و زحل که نزدیک به این جهت مخالف است در تمام طول شب در آسمان در نزدیکترین و درخشان ترین حالت ممکن در سال دیده می شود. این تصویر خارق…