8 اردیبهشت 1392 0

دریافت انرژی دو هزار ستاره!

بر اساس مطالعه ای که توسط انجمن برق خورشیدی حرارتی اروپا و انجمن بین المللی صلح سبز صورت گرفت تنها دو درصد از انرژی خورشیدی برای تامین نیازهای برق جهان استفاده می شود، که در مقابل این منابع عظیم انرژی بسیار پایین میباشد. آزمایش نسل جدید پنل‌های فتوولتائیک با قابلیت جذب نور از دو هزار…