25 فروردین 1399 0

یک نظریه جدید برای “رویدادهای تصادفی”

بیگ بنگ: ریاضیدانان، نظریه جدیدی را برای توضیح “رویدادهای تصادفی در جهان واقعی” ارائه کردند. این نظریه چگونگی حرکات ذرات مشاهده شده در محیط‌های دینامیکی را توضیح می‌دهد و می‌تواند رفتار واقعی حیات در سیستم‌های زیستی را پیش‌بینی نماید.