27 دی 1395 0

بازسازی شرایط سوخت ستاره ای با استفاده از لیزر فشرده

بیگ بنگ: تا کنون بازسازی شرایط درون ستاره نیازمند لیزرهای حجیم بود. لیزر هایی به اندازه یک استادیوم فوتبال. تجربیات دانشگاه کولرادو اظهار دارد که لیزر های فشرده میتوانند با مهارت زیاد شرایط بسیار مشابهی را فراهم کنند.