۷ آبان ۱۳۹۳ 2

اینشتین نخستین کسی که رویای “انرژی تاریک” را در سر داشت!

بیگ بنگ: برای نوابغ حتی اشتباهات هم موفقیت هایی در لباس مبدل هستند. یک گفتگو که بین آلبرت اینشتین۱و اروین شرودینگر۲صورت گرفته نشان می دهد که هر دو حدود ۸۰ سال پیش از آنکه زمانش فرا برسد، به ایده انرژی تاریک۳ اندیشیده بودند؛ آن هم زمانی‌که مشغول سر و کله زدن با چیزی بودند که گمان…