11 اردیبهشت 1397 1

شفق قطبی و طلوع خورشید

بیگ بنگ: در ایستگاه فضایی بین‌المللی(ISS)، می توانید شفق قطبی را تحسین کنید تا زمانیکه خورشید طلوع کند. سپس، زمین در پس زمینه خیلی درخشان می شود. متأسفانه، پس از غروب خورشید، چرخش سریع ایستگاه فضایی به دور زمین به این معنا است که طلوع خورشید معمولأ کمتر از 47 دقیقه بعد رخ می دهد.