13 دی 1395 0

ژن عامل رشد جنین مشخص شد

بیگ بنگ: محققان در پژوهشی تازه موفق شدند بخشی از ژنوم که عامل رشد و نمو و بالیدگی جنین می‌شود را مشخص و راه ارتباط با آن را بیازمایند.