17 مرداد 1400 1

اوج “بارش شهابی برساوشی” را از دست ندهید

بیگ بنگ: در شامگاه ۲۱ و ۲۲ مرداد 1400 شاهد اوج “بارش شهابی برساوشی”هستیم که به گفته منجمان در هر ساعت می‌توان 100 شهاب درخشان را مشاهده کرد. امسال بارش شهابی برساوشی به دلیل اینکه نور ماه مزاحمتی ایجاد نمی‌کند، یک نمایش فوق‌العاده خواهد داشت. به گزارش بیگ بنگ، بارش شهابی برساوشی هر ساله از…