18 فروردین 1398 0

یک نمای دیدنی از عقرب ِ آسمان

بیگ بنگ: اگر عقرب با چشم غیرمسلح تا این حد خوب به نظر برسد، انسان‌ها آن را بهتر بخاطر خواهند سپرد. عقرب‌ معمولأ بصورت چند ستارۀ درخشان در یک صورت فلکی زودیاکی ظاهر می شوند.