20 فروردین 1393 0

تغذیه کهکشانی عظیم توسط سیاهچالۀ مرکزی اش!

بیگ بنگ: تصویر جدید دو کهکشان NGC 1316 و NGC 1317 که از تلسکوپ 2.2 متری ESO به ثبت رسیده، تاریخچه ی بسیار متفاوتی از این دو را بازگو می کند. کهکشان مارپیچی کوچک یعنی NGC 1317 یک زندگی بدون حادثه را پشت سر گذاشته، اما کهکشان بزرگتر NGC 1316 حاصل ترکیب چند کهشکان دیگر…