29 فروردین 1396 0

تابش های شبانه

بیگ بنگ: چه چیزی در شب هنگام می درخشد؟ در این نمای آسمان شب چند درخشش غیرمعمول وجود دارد – برخی نزدیک و برخی دور هستند. پیش زمینۀ آسمان به رنگ آبی سوسو می زند، این نور مربوط به پلانکتون های درخشان است. در نمای دیگر جو زمین افق را تار کرده و ابرهای کدری…